Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với vấn đề phát triển kinh tế và phát triển con người toàn diện

Triết Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumlovestory lovestory Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 3588
  Tài liệu đã mua: 1
  Tài liệu đã bán: 250
  Mã số thành viên: 213
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Triết Học Mã số tài liệu: 4136 Lượt xem: 933
  Thể loại: TIỂU LUẬN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 03-12-2011 23:20 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  TIỂU LUẬN Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với vấn đề phát triển kinh tế và phát triển con người toàn diện


  LỜI MỞ ĐẦU

  Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng ngàn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh trên thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

  Hiên nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Muốn độc lập tự chủ, muốn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa bên cạnh những nhiệm vụ về kinh tế phải xây dựng thành công nền văn hóa dân tộc, hiện đại.

  Nhận thức đựợc ý nghĩa lớn lao và vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa, tôi chọn viết đề tài này với mong muốn được tìm hiểu thêm về nền văn hóa dân tộc để làm giàu thêm vốn kiến thức của bản thân và góp phần vào sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Dù rất cố gắng nhưng do vốn kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của thầy cô và các bạn.  Chương I : Một vài suy nghĩ về nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  1. Vị trí của văn hóa trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  2. Đặc điểm của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Chương II : Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với vấn đề phát triển kinh tế và phát triển con người toàn diện

  1. Văn hóa - mục tiêu, động lực của công cuộc xây dựng xã hội mới 5
  2. Văn hóa với phát triển con người toàn diện

  Chương III : Một số vấn đề đặt ra và giải pháp về phát triển văn hóa trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  1. Vấn đề đặt ra từ sự tổng kết các nghị quyết của Đảng về văn hóa 12
  2. Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay 13
  2.1. Những giải pháp 13
  2.2. Một số kiến nghị 15

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumlovestory đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
đề bản con dân diện hóa huy kinh người phát sắc tế tộc toàn triển vấn chung ta phai giu gin va phat huy nen van hoa dan toc nhu the nao! bai viet tieu luan viet ve nen van hoa ma chung ta xay dung la nen van hoa tien tien dam da ban sac van hoa dan toc phat huy trong giu gin ban sac dan toc la gi

Từ khóa được tìm kiếm:

tai lieu giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc

tieu luan de tai giu gin va phat huy nen van hoa tien tien dam da ban sac dt

bai tieu luan ve chuyen de giu gin va phat huy nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc

bai viet tieu luan ve giu gin ban sac van hoa viet

bài tiểu luận của sinh viên giử gìn bản sắc dân tộc

tieu luan giu gin va phat huy nen van hoa dam da ban sac dan toc

tieu luan giu gin phat huy ban sac van hoa dan toc

tiểu luận nhiệm vụ của sinh viên giử gìn bản sắc dân tộc

tiểu luân giử gìn bản sắc dân tộc của sinh viên

tiểu luận bảo vệ bản sắc dân tộc của sinh viên

tieu luan phat huy ban sac van hoa dan toc

tieu luan giu gin ban sac van hoa dan toc

phat huy trong giu gin ban sac dan toc la gi

bai tieu luan ve giu gin va phat trien ban sac van hoa dan toc hien nay

tieu luan bao chi tham gia xay dung va giu gin ban sac van hoa dan toc

tieu luan ve giu gin ban sac van hoa dan toc

tieu luan phat huy bản sắc văn dân tộc

giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc

chung ta phai giu gin va phat huy nen van hoa dan toc nhu the nao!

bai viet tieu luan viet ve nen van hoa ma chung ta xay dung la nen van hoa tien tien dam da ban sac van hoa dan toc

tiểu luân giử gìn bản sắc dân tộc

tiểu luận phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

chung ta can giu gin ban sac van hoa dan toc nhu the nao

nghi luan giu gin ban sac dan toc

muốn giữ gìn nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Hỗ trợ chung