Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần cà phê Mê Trang tại Thành Phố Nha Trang

Quản Trị Kinh Doanh

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumtuanchelsea tuanchelsea Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 4058
  Tài liệu đã mua: 1
  Tài liệu đã bán: 159
  Mã số thành viên: 30672
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số tài liệu: 26444 Lượt xem: 103
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 21-11-2013 00:07 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần cà phê Mê Trang tại Thành Phố Nha Trang


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần cà phê Mê Trang tại Thành Phố Nha Trang


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC BẢNG iv
  DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ . v
  LỜI CẢM ƠN . 1
  PHẦN MỞ ĐẦU . 2
  CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH
  NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 4
  1.1. Tổng quan về cạnh tranh của doanh nghiệp . 4
  1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 4
  1.1.2. Phân loại cạnh tranh . 5
  1.1.3. Các công cụ cạnh tranh . 6
  1.1.4.Vai trò của cạnh tranh 11
  1.2. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 13
  1.2.1. Kháiniệm về năng lực cạnh tranh . 13
  1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 18
  1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởngđến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  trong nền kinh tế thị trường 22
  1.2.3.1. Các nhân tố môi trường vĩ mô 22
  1.2.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô 25
  1.2.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường nội bộ doanh nghiệp 28
  1.2.4. Vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 30
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG
  TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG . 31
  2.1. Giới thiệu về Công ty 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 31
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 33
  2.1. 2.1. Chức năng của doanh nghiệp . 33
  ii
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp . 34
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 35
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty và quy trình công nghệ . 38
  2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất 38
  2.1.4.2. Quy trình công nghệ . 39
  2.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 39
  2.1.5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua năm 2007 - 2009 39
  2.1.5.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty từ năm 2007-2009 . 41
  2.1.5.3. Phân tích các chỉ số tài chính 46
  2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần cà phê Mê Trang
  tại thị trường Nha Trang . 48
  2.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh có ảnh hưởng tới năng lực cạnh
  tranh của Công ty . 48
  2.2.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 49
  2.2.1.2. Môi trường vi mô . 53
  2.2.1.3. Môi trường nội bộ doanh nghiệp 60
  2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần cà
  phê Mê Trang. 68
  2.2.2.1. Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 68
  2.2.2.2. Thị phần . 72
  2.2.2.3. Trình độ công nghệ 73
  2.2.2.4. Trình độ quản lý và nguồn nhân lực . 73
  2.2.2.5. Thương hiệu doanh nghiệp . 75
  2.2.2.6. Giá cả của sản phẩm . 77
  2.2.2.7. Chất lượng sản phẩm 79
  2.2.2.8. Sự đa dạng hóa sản phẩm . 81
  2.2.2.9. Chính sách phân phối của Công ty . 84
  2.2.3. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của Công ty . 84
  2.2.3.1. Những thành tựu 84
  iii
  2.2.3.2. Những hạn chế . 85
  CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC
  CẠNH TRANH TẠI THỊ TRƯỜNG NHA TRANG . 87
  3.1. Dự báo về nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cà phê tại thị trường Nha Trang
  nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung . 87
  3.2. Cơ hội và thách thức đối với năng lực cạnh tranh của Công ty 88
  3.3. Mục tiêu của Công ty 88
  3.4. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần
  cà phê Mê Trang 89
  3.4.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường . 89
  3.4.2. Tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 92
  3.4.3. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và đầu tư máy móc trang thiết
  bị hiện đại 95
  3.4.4. Tăng cường việc huy động vốn . 96
  3.4.5. Đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định 98
  3.4.6. Không ngừng cao chất lượng sản phẩm 99
  3.4.7 . Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, và phát triển thương
  hiệu của Công ty 100
  2.4.8. Một số kiến nghị . 103
  KẾT LUẬN . 105
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Cạnh tranh là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường, trong một thị
  trường càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động thì vấn đề cạnh tranh càng trở lên
  khốc liệt và phức tạp hơn. Song cạnh tranh hiện đại không nhằm “tiêu diệt lẫn
  nhau”, “cá lớn nuốt cá bé”, mà thực tế trong nền kinh tế thị trường hiện đại cho
  thấy, các doanh nghiệp với đủ mọi loại hình, quy mô, từ lớn đến vừa và nhỏ vẫn
  cùng nhau tồn tại và phát triển. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã vươn lên
  thành doanh nghiệp lớn. Song muốn tồn tại và phát triển như vậy chính bản thân
  doanh nghiệp đó phải khẳng định được năng lực cạnh tranh của mình trên thị
  trường. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề được khá nhiều doanh
  nghiệp quan tâm và thực hiện.
  Công Ty cổ phần cà phê Mê Trang là một trong những công ty sản xuất
  hàng tiêu dùng sớm nhận ra được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực
  cạnh tranh trong nền kinhtế thị trường. Từ nhận thức này, qua quá trình thực tập
  tại Công ty cổ phần cà phê Mê Trang kết hợp với những kiến thức tiếp thu được
  trong quá trình học tập tại trường em đã lựa chọn cho mình đề tài : “ Nâng cao
  năng lực cạnh tranh củaCông ty cổ phần cà phê Mê Trangtại Thành Phố
  Nha Trang ” làm đề tài nghiên cứu cho khoá luận của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu: Phân tích và đánh giánăng lực cạnh tranh và đề
  xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty cổ phần cà phê
  Mê Trang.
  3. Đối tượng nghiên cứu:Năng lực cạnh tranhcủa Công tycổ phần cà
  phê Mê Trang.
  4. Phạm vi nghiên cứu: Đề tàichỉ tập trung nghiên cứu năng lực cạnh
  tranh của công ty đối với sản phẩm chủ lực là cà phê tạithị trường Nha Trang
  trong những năm gần đây.
  3
  5. Phương pháp nghiên cứu:Trong đề tài tác giả vận dụng nhiều phương
  pháp nghiên cứu trong đó có các phương pháp sau: phương pháp phân tích thống
  kê, phương pháp so sánh, phân tích logic, phương pháp phân tích tổng hợp, kết
  hợp giữa lý luận và thực tiễn để phân tích và lý giải
  6. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham
  khảo, đề tài gồm ba chương.
  Chương 1: Tổng quan về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền
  kinh tế thị trường.
  Chương 2:Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần cà phê
  Mê Trang.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
  Công ty cổ phần cà phê Mê Trang.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của giảng viên
  Mai Thị Linh, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị cán bộ công
  nhân viên trong Công ty cổ phần cà phê Mê Trang đã giúp đỡ em trong quá trình
  thực hiện đề tài này.


  CHƯƠNG I
  T ỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
  DOANH NGHIỆP TRONG N ỀN KINH TẾ THỊ TR ƯỜNG
  1.1. Tổng quan về cạnh tranh của doanh nghiệp
  1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
  Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh trong nền kinh tế nói riêng là một khái
  niệm có nhiều cách hiểu khác nhau. Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi
  doanh nghiệp, phạm vi ngành, phạm vi quốc gia hoặc phạm vi khu vực liên quốc
  gia Ở đây, khái niệm cạnh tranh trong kinh tế chỉ xem xét trong phạm vi giữa
  các doanh nghiệp. Với mỗi góc độ tiếp cận khác nhau thì khái niệm cạnh tranh
  của doanh nghiệp cũng khác nhau.
  -Theo C. Mác: “Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các
  nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ
  hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch”.
  -Theo Từ điển Kinh doanh (xuất bản năm 1992 ở Anh) thì cạnh tranh là:
  “Sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh nhằm tranh giành tài nguyên
  sản xuất cùng một loại hàng hóa về phía mình”.
  -Theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam: “Cạnh tranh là hoạt động tranh đua
  giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh
  trong nền kinh tế thị trường, chi phối bởi quan hệ cung -cầu, nhằm giành các
  điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất”.
  -Theo hai nhà kinh tế học Mỹ P.A. Samuelson và W.D. Nordhaus: “Cạnh
  tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách
  hàng hoặc thị trường”.
  Từ những định nghĩa và những cách hiểu không giống nhau trên có thể rút
  ra các điểm hội tụ chung sau đây:
  Cạnh tranh là cố gắng nhằm giành lấy phần hơn, phần thắng về mình
  trong môi trường cạnh tranh.
  5
  1.1.2. Phân loại cạnh tranh
  Dựa vào các tiêu thức khác nhau, cạnh tranh được phân ra làm nhiều loại:
   Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường
  Cạnh tranh được chia làm 3 loại:
  -Cạnh tranh giữa người mua và người bán: người bán muốn bán hàng hóa
  của mình với giá cao nhất, còn người mua muốn mua hàng hóa với giá rẻ nhất.
  Giá cả cuối cùng được hình thành sau quá trình thương lượng giữa hai bên.
  - Cạnh tranh giữa những người mua với nhau: mức độ cạnh tranh phụ
  thuộc vào quan hệ cung- cầu trên thị trường. Khi cung nhỏ hơn cầu thì cuộc cạnh
  tranh trở nên gay gắt, giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên, người mua phải
  chấp nhận giá cao để mua được hàng hóa mà họ cần.
  -Cạnhtranh giữa những người bán với nhau: là cuộc cạnh tranh nhằm
  giành giật khách hàng và thị trường, kết quả là giá cả giảm xuống và có lợi cho
  người mua. Trong cuộc cạnh tranh này, doanh nghiệp nào tỏ ra đuối sức, không
  chịu được sức ép sẽ phải rút lui khỏithị trường, nhường thị phần của mình cho
  các đối thủ mạnh hơn.
   Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế
  -Cạnh tranh trong nội bộ ngành: là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
  trong cùng một ngành, cùng sản xuất ra một loại hàng hóa hoặc dịch vụ. Kết quả
  của cuộc cạnh tranh này làm cho kỹ thuật phát triển.
  -Cạnh tranh giữa các ngành: là cuộc cạnh tranh cạnh tranh giữa các doanh
  nghiệp trong các ngành kinh tế với nhau nhằm thu được lợi nhuận cao nhất.
  Trong quá trình này có sự phân bố vốn đầu tư một cách tự nhiên giữa các ngành,
  kết quả là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.
   Căn cứ vào tính chất cạnh tranh
  Cạnh tranh được phân làm 3 loại:
  -Cạnh tranh hoàn hảo( Perfect Competition): là hình thức cạnh tranh giữa
  nhiều người bán trên thị trường trong đó không người nào có đủ ưu thế để khống
  6
  chế giá cả trên thị trường. Các sản phẩm bán ra đều được người mua xem là đồng
  nhất, tức là không khác nhau về quy cách, phẩm chất và mẫu mã.
  -Cạnh tranh không hoàn hảo ( Imperfect competition): là hình thức cạnh
  tranh giữanhững người bán có các sản phẩm không đồng nhất với nhau. Mỗi sản
  phẩm đều mang hình ảnh hay uy tín khác nhau. Đây là loại hình cạnh tranh phổ
  biến trong giai đoạn hiện nay.
  -Cạnh tranh độc quyền ( Monopolistic Competition): trên thị trường chỉ
  có một sốhoặc một số ít người bán một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, giá cả của
  sản phẩm hay dịch vụ đó trên thị trường sẽ do họ quyết định không phụ thuộc
  vào quan hệ cung cầu.
   Căn cứ vào thủ đoạn sử dụng trong cạnh tranh
  Cạnh tranh được chia làm 2 loại:
  - Cạnh tranh lành mạnh : công bằng, bình đẳng theo đúng quy luật kinh tế
  thị trường và các quy định của Nhà nước.
  -Cạnh tranh không lành mạnh: trái với cạnh tranh lành mạnh.
  1.1.3. Các công cụ cạnh tranh
  Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp phải chịu rất nhiều sức ép
  từ các đối thủ cạnh tranh. Để tồn tại và phát triển được trong điều kiện như vậy,
  mỗi doanh nghiệp đều có những công cụ riêng của mình để tạo ra lợi thế cạnh
  tranh so với các đối thủ khác trên thị trường. Các công cụ thường được sử dụng
  là: giá cả, sản phẩm, hệ thống phân phối, các hoạt động xúc tiến .
   Chất lượng sản phẩm
  Chất lượng sản phẩm là một công cụ cạnh tranh quan trọng của các doanh
  nghiệp. Chất lượng sản phẩm càng cao tức là mức độ thỏa mãn nhu cầu càng cao,
  dẫn tới việc đẩy mạnh tốcđộ tiêu thụ, làm tăng khả năng thắng thế trong cạnh
  tranh của doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, mức sống của người dân ngày
  càng được nâng cao, tức là có nhu cầu có khả năng thanh toán của người tiêu
  dùng tăng lên thì sự cạnh tranh bằng giá cả đã vàsẽcó xu hướng nhường vị trí
  cho sự cạnh tranh bằng chất lượng.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TS. Phan Trọng Phức. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
  vừa và nhỏ ở Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
  2. TS. Phạm Thuý Hồng. Chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và
  nhỏ ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản chính trị quốc gia
  3. Một số tài liệu luận văn của các khoá trước
  4. Một số tàiliệu của Công ty cổ phần cà phê Mê Trang
  5. Một số website:
  - http//: metrang.com.vn
  - http//:www.thienduongcafe.com
  -Các trang web khác có liên quan đến ngành cà phê

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumtuanchelsea đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


 2. Đóng Thể Loại

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
chien luoc xuc tien cua cong ty co phan ca phe me trang

Từ khóa được tìm kiếm:

chien luoc xuc tien cua cong ty co phan ca phe me trang

các yếu tố vi mô vĩ mô va yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến chất lượng sản phâmr cà phê công ty mê trang

Hỗ trợ chung