Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay c

Ngân Hàng

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. GhostEvil GhostEvil Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 182507
  Tài liệu đã bán: 2839
  Mã số thành viên: 5
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Ngân Hàng Mã số tài liệu: 83129 Lượt xem: 80
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 05-12-2013 22:13 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay c
  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt

  Danh mục bảng

  Danh mục biểu đồ

  Danh mục sơ đồ trang

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài . 1

  2. Tổng quan nghiên cứu đề tài . 2

  3. Mục tiêu nghiên cứu5

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5

  5. Phương pháp nghiên cứu6

  6.Những điểm mới của đề tài7

  7. Kết cấu của đề tài7

  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY Ở NGÂN HÀNG

  THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC . 8

  1.1. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại 8

  1.1.1, Tổng quan về tín dụng ngân hàng . 8

  1.1.1.1, Khái niệm về tín dụng8

  1.1.1.2, Bản chất - Chức năng của tín dụng . 8

  a, Bản chất của tín dụng . 8

  b, Chức năng của tín dụng9

  1.1.1.3, Vai trò của tín dụng ngân hàng . 9

  1.1.1.4, Nguyên tắc tín dụng ngắn hạn . 11

  1.1.1.5,. Nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn . 11

  1.1.2, Nghiệp vụ cho vay ở ngân hàng . 12

  1.1.2.1, Một số khái niệm căn bản12

  a, Khái niệm cho vay . 12

  b, Cho vay ngắn hạn12

  c, Cho vay trung và dài hạn12

  1.1.2.2, Quy định về hoạt động cho vay . 12

  a, Nguyên tắc và điều kiện cho vay12

  b, Hồ sơ vay vốn . 14

  c, Giới hạn vay . 14

  d, Quy trình cho vay ở ngân hàng14

  1.1.3, Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho khách hàng vay hay

  không cho vay của ngân hàng. . 16

  1.2. Giới thiệu về mô hình hồi quy Binary logistic19

  1.2.1, Ứng dụng của mô hình hồi quy Binary logistic . 19

  1.2.2, Mô hình Binary logistic . 19

  1.2.2.1, Diễn dịch các hệ số hồi quy của mô hình Binary logistic . 20

  1.2.2.2, Độ phù hợp của mô hình21

  1.2.2.3, Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số . 21

  1.2.2.4, Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát . 22

  1.2.2.5, Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình hồi quy

  Binary logistic . 22

  1.3, Khái quát tình hình hoạt động cho vay của một số ngân hàng trong nước .23

  1.3.1. Các sản phẩm cho vay tại các ngân hàn24g . 23

  1.3.2, Bài học kinh nghiệm của ngân hàng Công Thương cụ thể là Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền. 24

  Tóm tắt chương 1 . 28  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG

  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI . 29

  2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai . 29

  2.1.1, Tình hình chính trị xã hội30

  2.1.2, Tình hình kinh tế . 31

  2.2. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam . 33

  2.2.1, Giới thiệu chung . 33

  2.3. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

  chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai)34

  2.3.1, Lịch sử hình thành và phát triển . 34

  2.3.2, Mô hình tổ chức . 35

  2.3.3, Nghiệp vụ cho vay ở NHTMCP Ngoại Thương chi nhánh Đồng Nai37

  2.3.3.1, Các hình thức cho vay . 37

  2.3.3.2, Quy trình tín dụng ở ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương

  chi nhánh Đồng Nai . 39

  2.2.4, Giới thiệu về phòng Quan hệ khách hàng của ngân hàng thương mại

  cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai . 44

  2.2.5, Phân tích một số hoạt động của VCB Đồng Nai46

  2.2.5.1, Nghiệp vụ huy động vốn46

  2.2.5.2, Hoạt động thanh toán quốc tế . 47

  2.2.5.3, Hoạt động kinh doanh ngoại tệ . 49

  2.2.5.4, Kết quả hoạt động kinh doanh49  2.2.6, Tình hình hoạt động cho vay ở ngân hàng thương mại cổ phần

  Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai trong năm 2008 – 200951

  Tóm tắt chương 254

  Chương 3 : XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN

  QUYẾT ĐỊNH CHO VAY Ở NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG

  VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI . 54

  3.1, Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic để phân tích các nhân tố

  ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng TMCP Ngoại Thương

  chi nhánh Đồng Nai.55

  3.1.1, Xây dựng mô hình55

  3.1.2, Mô hình dự kiến . 56

  3.1.2.1, Dự kiến mô hình56

  3.1.2.1, Dự kiến dấu của hệ số của các biến độc lập . 57

  3.1.2.2, Dự kiến kết quả của mô hình . 58

  3.1.3, Quy trình xây dựng mô hình tối ưu . 59

  3.1.4, Ý nghĩa của các kết quả . 61

  3.1.4.1, Độ phù hợp của mô hình . 61

  3.1.4.2, Mức độ chính xác của dự báo62

  3.1.4.3, Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hôi quy tổng thể . 62

  3.2 , Kết quả nghiên cứu và nhận định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định

  cho vay ở ngân hàng.63

  3.2.1,Kết quả nghiên cứu đưa ra mô hình hồi quy binary logistic63

  3.2.2, Diễn dịch ý nghĩa của các hệ số hồi quy Binary Logistic . 64

  3.2.3, Kết quả nghiên cứu66

  3.2.4, Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic cho mục đích dự báo75

  Tóm tắt chương 370

  Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI . 71

  4.1. Giải pháp . 71

  4.1.1, Giải pháp đối với ngân hàng . 71

  4.1.1.1, Những giải pháp gia tăng nguồn vốn cho vay (cụ thể là nguồn

  vốn huy động)72

  4.1.1.2, Những giải pháp nhằm nâng cao doanh số cho vay72

  4.1.1.3, Hoàn thiện công tác phân tích, thẩm định tín dụng hạn chế

  rủi ro tín dụng . 81

  4.1.1.4, Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhân viên

  và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý . 74

  4.1.1.5, Đơn giản hoá các thủ tục cho vay . 74

  4.1.1.6, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin . 75

  4.1.1.7, Đẩy mạnh công tác tiếp thị Ngân hàng hiệu quả 57

  4.1.2, Giải pháp đối với khách hàng . 76

  4.1.2.1, Giảm tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu . 77

  4.1.2.2, Tăng tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu . 78

  4.1.2.3, Hạn chế phát sinh nợ quá hạn . 79

  4.1.2.4, Cung cấp thông tin đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của

  VCB Đồng Nai . 83

  4.2. Kiến nghị . 80

  4.2.1, Kiến nghị đối với chính phủ, các bộ ngành có liên quan80

  4.2.2, Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước . 80

  4.2.3, Kiến nghị đối với VCB Đồng Nai . 80

  Tóm tắt chương 4 . 82

  KẾT LUẬN . 83

  DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên GhostEvil đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
hồi quy logistic binary -scribd

Từ khóa được tìm kiếm:

hồi quy logistic binary -scribd

Hỗ trợ chung