Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Khách sạn Kim Anh giai đoạn 2006-2010

​TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHO KHÁCH SẠN KIM ANH

GIAI ĐOẠN 2007-2010

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

Lớp: DH3KN1 - Mã số SV: DKN021254

Người hướng dẫn: ThS. HUỲNH PHÚ THỊNH

LONG XUYÊN, 06/2006

MỤC LỤC



Trang

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1

1.3. Phạm vi nghiên cứu . . 1

1.4. Phương pháp nghiên cứu . . 2

1.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 2

1.4.1.1. Dữ liệu thứ cấp . . 2

1.4.1.2. Dữ liệu sơ cấp . .2

1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu .2

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

2.1. Khái niệm quản trị chiến lược . . 3

2.2. Quy trình quản trị chiến lược . .3

2.2.1. Giai đoạn hình thành chiến lược . 4

2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược . . 4

2.2.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược . 4

2.2.3.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô . . 4

2.2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp . 5

2.2.4. Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp để nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu . 6

2.2.5. Thiết lập các mục tiêu dài hạn . 8

2.2.6. Xây dựng và lựa chọn chiến lược . .8

2.3. Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược . . 9

2.3.1. Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược 9

2.3.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) . 9

2.3.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 9

2.3.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . .10

2.3.2. Các công cụ để xây dựng các chiến lược khả thi có thể lựa chọn .10

2.3.2.1. Ma trận điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - đe dọa (SWOT) . 10

2.3.2.2. Ma trận chiến lược chính .11

2.3.3. Công cụ để lựa chọn chiến lược: Ma trận hoạch định chiến lược có thể định

lượng (QSPM) 11

Chương 3: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA

KHÁCH SẠN KIM ANH

3.1. Quá trình hình thành .12

3.2. Kết quả hoạt động trong thời gian qua . 12

3.3. Phân tích các hoạt động . .1 3

3.3.1. Quản trị . .13

3.3.1.1. Hoạch định . 13

3.3.1.2. Tổ chức 13

3.3.1.3. Lãnh đạo 13

3.3.1.4. Kiểm tra . 14

3.3.2. Nhân sự 14

3.3.3. Marketing . . 15

3.3.3.1. Sản phẩm . 15

3.3.3.2. Giá cả .16

3.3.3.3. Chiêu thị . . 16

3.3.4. Tài chính - kế toán . 17

3.3.5. Sản xuất - tác nghiệp . 18

3.3.6. Nghiên cứu và phát triển . 20

3.3.7. Hệ thống thông tin . 20

3.4. Tác động của môi trường đến hoạt động của khách sạn .21

3.4.1. Môi trường tác nghiệp . 21

3.4.1.1. Khách hàng . .21

3.4.1.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại . . 22

3.4.1.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 26

3.4.1.4. Sản phẩm thay thế . 28

3.4.1.5. Nhà cung cấp . 28

3.4.2. Môi trường vĩ mô . . 29

3.4.2.1. Ảnh hưởng kinh tế .29

3.4.2.2. Ảnh hưởng văn hóa - xã hội - dân số .30

3.4.2.3. Ảnh hưởng tự nhiên .31

3.4.2.4. Ảnh hưởng chính trị - pháp luật 31

3.4.2.5. Ảnh hưởng công nghệ . 32

Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN KIM

ANH GIAI ĐOẠN 2006-2010

4.1. Xây dựng các mục tiêu cho khách sạn Kim Anh đến năm 2010 34

4.1.1. Căn cứ xác định mục tiêu . . 34

4.1.2. Mục tiêu của khách sạn Kim Anh đến năm 2010 34

4.1.2.1. Mục tiêu dài hạn . 34

4.1.2.2. Mục tiêu cụ thể . . 34

4.2. Xây dựng các chiến lược . . 35

4.2.1. Xây dựng các phương án chiến lược . 35

4.2.1.1. Ma trận SWOT 35

4.2.1.2. Phân tích các chiến lược đã đề xuất .37

4.2.1.2.1. Nhóm chiến lược S-O . . 37

4.2.1.2.2. Nhóm chiến lược S-T . . 37

4.2.1.2.3. Nhóm chiến lược W-O . . 38

4.2.1.2.4. Nhóm chiến lược W-T . 38

4.2.2. Ma trận chiến lược chính .39

4.2.3. Lựa chọn chiến lược . .39

4.3. Các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược . 44

4.3.1. Giải pháp về quản trị . 44

4.3.2. Giải pháp về marketing . 45

4.3.2.1. Giải pháp về sản phẩm 45

4.3.2.2. Giải pháp về giá cả 45

4.3.2.3. Giải pháp vể chiêu thị . .46

4.3.3. Giải pháp về sản xuất và tác nghiệp 47

4.3.4. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển . 47

4.3.5. Giải pháp về nhân sự . 47

4.3.6. Giải pháp về tài chính 48

4.3.7. Giải pháp về hệ thống thông tin . . 48

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO