Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Trường THCS Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Kế Toán - Kiểm Toán

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Hỗ trợ viên √η Nεwßเe √η Nεwßเe Đang Ngoại tuyến
  Quản lý cao cấp
  Tài liệu đã gửi: 2263
  Tài liệu đã mua: 5
  Tài liệu đã bán: 233
  Mã số thành viên: 48
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Kế Toán - Kiểm Toán Mã số tài liệu: 2668 Lượt xem: 689
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 26-10-2011 08:06 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Trường THCS Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa


  MỞ ĐẦU


  kế toán hành chính sự nghiệp với tư cách là 1 bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống khác công cụ quản lý, bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán Nhà nước có chức năng tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục có hệ thống về tình hình tiếp nhận sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ công cộng. Thông qua đó, tổ trưởng các tổ chức hành chính sự nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của mình tổ chức phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm, các cơ quan chức năng của Nhà nước kiểm soát, đánh giá chính xác công việc hiệu quả của việc sử dụng công quỹ.
  Hiện nay hơn 50% số chi Ngân sách của Nhà nước hàng năm dành cho chi thường xuyên thông qua các tổ chức hành chính sự nghiệp trong cả nước.
  Để giúp các đơn vị quản lý tốt ngân sách được Nhà nước cấp phát, giúp cho các cơ quan kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu, ngăn chặn sự tham nhũng, lãng phí thì một trong những biện pháp phải làm là phải có một kế toán hành chính sự nghiệp bao quát được các nội dung hoạt động, dễ làm, dễ hiểu, dễ kiểm tra, kiểm soát. Vì vậy đòi hỏi sự cần thiết của kế toán hành chính sự nghiệp.
  kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán, tình hình quản lý và sử dụng các loạit vật tư, tài sản công, tiến hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của đơn vị.
  kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng và giám đốc mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, được Nhà nước sử dụng như một công cụ sắc bén có hiệu lực trong việc quản lý Ngân sách Nhà nước đơn vị, góp phần đắc lực vào việc sử dụng các nguồn vốn một cách tiết kiệm có hiệu quả đúng như dự toán được duyệt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.
  Để thực sự là công cụ sắc bén, có hiệu quả trong công tác quản lý tài sản chính kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện các nghiệp vụ sau:
  + Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và sử dụng các khoản kinh phí: sử dụng ở các khoản thu ở đơn vị.
  + Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công sở đơn vị, kiểm tra tình hình chấp hành thu nộp ngân sách; chấp hành kỉ luật thanh toán và các chế độ, chính sách hành chính của Nhà nước.
  + Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của đơn vị cấp dưới.
  + Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn kinh phí.
  Phương pháp kế toán sử dụng là: kế toán sử dụng phương pháp kế toán ghi sổ kép đảm bảo sự cân điểm giữa vốn và nguồn, giữa kinh phí nhận với kinh phí cấp, giữa giá trị và nguồn hình thành TSCĐ .
  Trong đợt thực tập này em được thực tập ở đơn vị hành chính sự nghiệp đó là Trường THCS Xuân Bái. Tuy thời gian thực tập ở trường có hạn (ít hơn so với thời gian đưa ra của nhà trường) xong đã đem lại cho em nhiều kiến thức bổ ích về ngành học của mình hơn. Em đã thấy được tầm quan trọng của một người kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp, nắm vững hơn về công tác nghiệp vụ chuyên môn của mình.  LỜI NÓI ĐẦU
  PHẦN I: PHẦN CHUNG
  A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG THCS XUÂN BÁI
  1. Quá trình thành lập trường THCS Xuân Bái
  2. Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị
  4. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị
  5. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong đơn vị với cán bộ kế toán
  6. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng:
  7. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình hoạt động hạch toán của đơn vị trong thời gian hiện nay
  B. CÁC NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
  1. kế toán vốn bằng tiền
  2. kế toán vật liệu dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
  3. kế toán tài sản cố định
  4. kế toán thanh toán: (phần này sẽ được trình bày ở phần chuyên đề.
  5. kế toán các khoản chi hoạt động (chi chương trình dự án).

  PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VIÊN CHỨC CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƯƠNG
  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  1. Vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  2. Đặc điểm yêu cầu quản lý lao động tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  3. Nhiệm vụ, nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  4. Khái quát về hạch toán kế toán và yêu cầu quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường THCS Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
  II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ
  1. Thuận lợi
  2. Khó khăn
  III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
  1. Lập dự toán năm
  1.1. Lập dự toán năm: Đơn vị lập dự toán theo mục lục ngân sách Nhà nước do bên tài chính ban hành.
  1.2. Lập dự toán quỹ
  2. kế toán các khoản trích nộp theo lương
  2.1. Chứng từ sử dụng
  2.2. Sổ kế toán sử dụng

  PHÂN III: PHÂN TÍCH VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG" TẠI TRƯỜNG THCS XUÂN BÁI
  A. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG THCHS XUÂN BÁI, THỌ XUÂN, THANH HÓA
  1. Tình hình chấp hành kế hoạch thu - chi quý, năm
  2. Kết quả tăng cường quản lý các mặt
  3. Thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chuẩn định mức chi tiêu
  4. Tổ chức bộ máy
  5. Chế độ sổ sách báo cáo
  B. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG" TẠI TRƯỜNG THCS XUÂN BÁI
  I. Nhận xét về công tác kế toán tại Trường THCS Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa
  1. Những ưu điểm
  2. Một số hạn chế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại đơn vị
  II. Một số giải pháp chủ yếu
  1. Sự cần thiết phải hoàn thiện
  2. Một số ý kiến đóng góp cải tiến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở trường THCS Xuân Bái Thọ Xuân, Thanh Hóa
  KẾT LUẬN

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Hỗ trợ viên √η Nεwßเe đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  ♂ + ♂ = ✖
  ♀ + ♀ = ✔
  ♀ + ♂ = ✔
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔ ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  (NO! Sword Crossing!)

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
bái các hóa kế khoản lương nộp tại thanh thọ thcs theo tiền toán trích trường bai bao cao thuc tap tien luong va cac khoan trich theo luong nam 2011 de tai bao cao thuc tap ke toan tien luong truong thcs cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong don vi su nghiep do an ke toan tien luong va cac khoan trich nam 2012

Từ khóa được tìm kiếm:

bao cao tuc tap tot mghiep tien luong va cac khoan trich theo luong tai cong ty may

bai bao cao thuc tap ke toan luong va cac khoan trich theo luong cua cong ty co phan may tinh

bai bao cao thuc tap ke toan tien luong va cac khoan tinh theo luong nam 2012 cua nha nuoc

de tai ke toan tien luong va cac khoan trich nop theo luong o truong xuan bai

de tai luong va cac khoan phai trich theo luong tai truong thcs xuan bai

ke toans tien luong va cac khoan trich theo luong tai truong THCS Xuan bai

đề tài luận văn báo cáo thực tập về lương và các khoản trích trong đơn vị hành chính sự nghiệp

de tai bao cao thuc tap ke toan tien luong truong thcs

bai bao cao thuc tap tien luong va cac khoan trich theo luong nam 2011

bao cao thuc tap tot nghiep ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai truong

báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương va cac khoan trich theo luong tai don vi hanh chinh su nghiep

cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong don vi su nghiep

do an ke toan tien luong va cac khoan trich nam 2012

tinh luong va cac khoan trich theo luong nam 2012

bao cao thuc tap tien luong va cac khoan trich theo luong tai don vi hanh chinh su nghiep truong hoc

bai bao cao thuc tap tot nghiep ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai phong tai chinh ke hoach

đề tài tiền lương và các khoản trích theo lương truong thcs

báo cáo tiền lương và các khoản trích theo lương tại trườn học năm 2012

ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong

báo cáo thực tập tiền lương tại trường thcs

báo cáo kế toán hành chính sự nghiệp tiền lương và các khoản trích theo lương

tim bao cao tot nghiep ke toan ve luong va cac khoan trich theo luong

bao cao thuc tap tot nghiep ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong

các khoản phải trả kế toán các khoản phải trả viên chức các khoản phải nộp theo lương trường thcs xuân bái

các trich theo lương theo quy định của các nước anh

Hỗ trợ chung